Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 "Горобинка" Рівненської міської ради

Фізичне виховання дітей улітку

Швидко спливає час, ось - і літо!

Цей період у дошкільників уже традиційно називається «оздоровчим», адже він дає змогу створити найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, розвитку їхніх фізичних якостей, підвищення витривалості, формування високої опірності організму різним захворюванням

Вимоги до організації життєдіяльності дітей:

  • повноцінний сон
  • доцільно організоване навчання
  • своєчасне годування та задоволення фізіологічних потреб
  • загартування
  • фізкультурно-оздоровча робота
  • гігієна тіла та діяльності
  • статева ідентифікація та диференціація
  • розуміння стану здоров'я та хвороби
  • формування уявлень про зовнішність, тіло, основні органи
  • безпека життєдіяльності 

«Сонце, повітря та вода - наші найкращі друзі!»

Літній період - найблагодатніший для фізичного розвитку дітей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використову­ються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищу­ють опірність організму до переохолодження та інфекційних захво­рювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метео­рологічних змін.

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони виклика­ють у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості окремих органів і систем.

Улітку варто широко використовувати спортивні ігри та впра­ви: елементи гри в бадмінтон, настільний теніс, городки, волейбол, футбол, катання на велосипеді, самокаті тощо.

Пішохідні прогулянки за межі дошкільного закладу

Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних прогулянок за межі дитячого садка. Правильно організовані пішохідні прогулянки в поле, ліс, парк, сквер допомагаютв удосконалювати рухові навички та підвищувати витривалість дітей дошкільного ві­ку. Для вихованців молодшої групи прогулянки в один кінець мають тривати 15 - 20 хвилин, для середньої - 20 - 25 хвилин, а для стар­шої - 30 - 40 хвилин. Щоб запобігти перевтомі, варто зупинятися для відпочинку па 2 - 3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під час таких прогулянок діти мають змогу закріпити й удосконалити рухові вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку й збігти з неї, пройти по дереву, яке лежить, по м'якому сипучому піску, перестрибнути з каменя на камінь тощо. У них розвивається спритність, швидкість, витривалість та інші фізичні якості.

         Спортивно-туристичні походи

Одним із напрямів роботи з фізичного виховання дошкільників улітку є організація спортивпо-туристичпої роботи. Спортивно-туристичні походи проводять з участю батьків із застосуванням ту­ристичного спорядження. У поході діти можуть у природних умовах удосконалювати навички, набуті в різних життєвих ситуаціях, вправлятися в подоланні перешкод, орієнтуванні на місцевості. Під час пе­реходу до місця стоянки дітям можна давати певні завдання, які по­требують виконання основних рухів: різних видів ходьби й бігу, стрибків, лазіння, вправ на рівновагу тощо. На кінцевому пункті вла­штовують короткий відпочинок з ігровими забавами та сюрпризами, а потім можна організувати активну рухову діяльність із використан­ням природних перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань сі­мейних команд тощо.

Ефективною формою оздоровчої роботи влітку є фізкультурні заняття на повітрі. Їх проводять щоденно під час прогулянок у пер­шій половині дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщен­ні. Проводять їх з усією групою або з підгрупами дітей. Засвоєння матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-оздоровчих заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість фізкультурних занять на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне співвідношення між організованими та самостійними формами ак­тивності дітей.

Фізкультурне заняття є основною формою навчання дітей ру­ховим навичкам та розвитку фізичних якостей. Зміст занять на пові­трі формують на основі програмових матеріалів із врахуванням ре­зультатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у ді­тей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, рухливими іграми та спортивними вправами на прогулянці дає дітям змогу повністю засвоїти програму розвитку рухів.

Фізкультурні заняття мають відрізня­тися динамічністю, швидкою зміною ді­яльності. Високої рухової активності мож­на досягнути, використовуючи фронталь­ний і груповий методи організації дітей під час виконання основних рухів, доби­раючи відповідні ігри та естафети. Вихід­ні положення не повинні бути стабільни­ми, раз і назавжди закріпленими за дани­ми вправами, їх потрібно періодично змінювати.

Зберегти високу працездатність дітей протягом усього заняття можна завдяки правильному поєднанню навантаження й активного відпочинку: вправи високої інтенсивності (біг, стрибки, рухливі ігри) мають чергуватися з вправами низької й середньої інтенсивності (ходь­ба, перешикування, лазіння, метання, вправи на утримання рівноваги).

Улітку варто проводити фізкультурні заняття в різних місцях: на ігровому чи спортивному майданчику, на галявині лісу, березі річки, озера тощо. Це сприяє формуванню у дітей навичок перешикування та орієнтації в просторі за допомогою природних орієнтирів, дає змо­гу створити умови для вдосконалення основних рухів.

Під час фізкультурних занять на прогулянці діти повинні бути одягнені в спортивну форму. Особливу увагу слід звернути на взут­тя: у ньому має бути зручно бігати, стрибати, лазити тощо.

Дуже важливо в літній період збагатити руховий досвід дошкіль­ників, удосконалити їхні рухові навички, зміцнити здоров'я. Незамін­ними в розв'язанні цього завдання є рухливі ігри та спортивні вправи.

Виконання дітьми різноманітних рухів у поєднанні з ігровими діями покращує їхній емоційний стан, ефективно впли­ває на діяльність серцево-судинної, ди­хальної та інших систем організму, збуджує апетит і сприяє міцному сну.

Рухливі ігри та спортивні вправи посідають значне місце в оптимізації рухової активності дітей, рівень якої та фізіологічна потреба організму в рухах визначаються віком дитини, індивідуальними особливостями цен­тральної нервової системи та станом здоров'я. А правильне використання протягом дня ігор різного ступеня рухливості забезпечує, оптимальний руховий режим для кожного вихо­ванця.

Плануючи рухливі ігри, слід ура­хувати їх місце в режимі дня та характер попередньої діяльності дітей. На за­няттях з фізичної культури планують ігри високої рухливості. їх проводять з усією групою в основній частині занят­тя з метою досягнути піку фізичного на­вантаження. У заключній частині заняття можна використовувати ігри низької рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга­нізм у відносно спокійний стан.